Test: podnikovy managment

Autor: web, vloženo: 2016-12-06 17:08:56
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 1734x

Popis:

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.Robbins definuje plánování jako proces, ve kterém
  jsou definovány cíle organizace, formulovány strategie/postupy jejich dosažení a vytvoření souboru plánů pro koordinování činností organizace
  jsou definovány cíle organizace a nejsou formulovány žádné podnikové strategie
  ) jsou definovány cíle organizace, formulovány strategie/postupy jejich dosažení a vytvoření souborů plánů pro odstraňování chybných činností organizace
  Robbins proces plánování nedefinuje
 
2.Cílem se rozumí
  splnění plánovaných činností
  vytvoření firemní strategie
  předpokládané výsledky jednotlivců
  předpokládané výsledky jednotlivců, skupin i celé organizace
 
3.Pojem plán vymezuje
  dokumenty popisující dosažení cílů
  dokumenty nepopisující dosažení cílů
  procesy popisující dosažení cílů
  procesy nepopisující dosažení cílů
 
4.Firemní strategie vymezuje
  tkodobé základní cíle firmy a stanoví nezbytné činnosti a zdroje pro dosažení těchto cílů
  dlouhodobé základní cíle firmy a stanoví nezbytné činnosti a zdroje pro dosažení těchto cílů
  střednědobé základní cíle firmy a stanoví nezbytné činnosti a zdroje pro dosažení těchto cílů
  základní cíle firmy a stanoví nezbytné činnosti a zdroje pro dosažení těchto cílů
 
5.Kolik kroků (podle Koontze) zahrnuje základní postup plánování?
  12
  10
  4
  8
 
6.Co poskytuje plán?
  pohled na cestu k vytyčenému cíli
  určení dlouhodobých základních cílů a stanovení nezbytných činností a zdrojů pro dosažení těchto cílů
  obrázek o tom, co se dělá
  racionální výběr mezi možnostmi budoucího průběhu činností
 
7.Mezi konkurenční výhody nepatří:
  Stanovení výhodnější ceny
  Užitkové odlišení
  Lepší dodací podmínky
  Pozdní uvedení na trh
 
8.Písmeno M v rámci SMART analýzy znamená:
  Movitý
  Měřitelný
  Měřitelný
  Mírný
 
9.Co není typem plánu?
  Porada
  Strategie
  Taktika
  Rozpočet
 
10.Který z níže uvedených nepatří mezi důvody, proč manažeři plánují
  plány do budoucnosti jsou obtížně definovatelné, v případě změn je nutné plány korigovat
  plány snižují dopad změn - díky tomu, že se dívají dopředu, snižují nejistotu
  plány zmenšují plýtvání, redukují překrývající se činnosti, eliminují se zbytečné činnosti
  plány umožňují efektivní kontrolování - víme čeho chceme dosáhnout a můžeme si to zkontrolovat a případně napravit
 
11.Robbins definuje organizování jako
  proces tvorby organizační struktury
  proces tvorby specializace práce
  proces tvorby firemní strategie a specializace práce
  proces tvorby organizační struktury a firemní strategie
 
12.Mezi proces delegování pravomoci nepatří
  určení výsledků, které jsou na určité pozici očekávány
  určení osoby, která odpovídá za splnění úkolů na dané pozici
  delegování pravomoci pro splnění úkolů
  delegování pravomoci pro určení výsledků, které jsou na určité pozici již splněny
 
13.Organizační struktura bývá definována jako
  neformalizovaný systém, v jehož rámci jsou úkoly (práce) rozděleny, seskupeny a koordinovány
  jednotný neformalizovaný systém, v jehož rámci jsou úkoly (práce) rozděleny, seskupeny a koordinovány
  neformalizovaný, decentralizovaný systém, v jehož rámci jsou úkoly (práce) rozděleny, seskupeny a koordinovány
  formalizovaný systém, v jehož rámci jsou úkoly (práce) rozděleny, seskupeny a koordinovány
 
14.Mezi nejčastěji rozlišované typy organizačních struktur nepatří
  divizionální OS
  maticová OS
  krabicová OS
  funkcionální OS
 
15.funkcionální OS
  Vztahy nadřízenosti a podřízenosti sice usnadňují organizačním jednotkám vykonávání činností, vnášejí však do společnosti špatnou koordinaci činností.
  Tyto vztahy lze považovat za podružné organizační vztahy.
  Jsou to činitelé, které činí organizační strukturu společnosti funkční.
  Používání těchto vztahů se nedoporučuje, vnášejí totiž zmatek do činností vykonávaných ve společnosti.
 
16.Pro divizionální organizační strukturu je charakteristické:
  Uplatňuje se zejména v rámci menších organizací
  Členové organizace jsou charakterističtí velmi nízkou odborností
  Bývá orientována produktově, regionálně, procesně apod.
  Je nevhodná k implementaci v rámci ČR
 
17.Pro maticovou organizační strukturu je charakteristická:
  Uplatňuje se často v rámci menších organizací
  Členové organizace jsou charakterističtí nízkou odborností
  Je schopna generovat pracovní týmy pro řešení firemních projektů
  Je nevhodná k implementaci v rámci ČR
 
18.Co nepatří mezi funkce organizování?
  Delegování odpovědnosti
  Specializování prací
  Delegování pravomocí
  Vytváření organizačních jednotek
 
19.Co neplatí pro vztahy nadřízenosti a podřízenosti?
  Vnáší do společnosti harmonii
  Jsou to základní organizační vztahy
  Činí organizační strukturu funkční
  Činí organizační strukturu funkční
 
20.Co nezahrnuje proces delegování pravomoci?
  Určení odpovědnosti a finančního či nefinančního postihu pro pozici, které byla pravomoc delegována.
  Určení výsledků, které jsou na určité pozici, kam je pravomoc delegována, očekávány.
  Určení úkolů pro pozici, které je pravomoc delegována.
  Určení osoby, která odpovídá za splnění úkolů na pozici, kam byla delegována pravomoc.
 
21.Leadership v užším významu nelze chápat jako
  odstraňování vnitřních překážek
  uplatňování vlivu jednoho člověka na druhé
  dodávání mentální energie
  objevování a snižování potenciálu lidí
 
22.Pojem vedení znamená
  synonymum pro řízení
  synonymum pro management
  proces, jímž se jeden jedinec snaží ovlivnit jedince jiné
  proces, jímž se skupina jedinců snaží ovlivnit jednoho jedince
 
23.Mezi role manažera týmu nepatří
  administrátor a rádce
  rádce a leader
  leader a administrátor
  plánovač a kontrolor
 
24.Co je to motivace?
  soubor vnějších podnětů (pobídek) usměrňujících jednání pracovníků a působících na jejich motivaci
  vnitřní působení vnímání člověka
  vnitřní popud působící směrem k vytyčenému cíli
  vnější pohnutka podněcující jednání člověka
 
25.Co je to stimulace?
  vnitřní popud působící směrem k vytyčenému cíli
  ovlivňování jednání pracovníků prostřednictvím citového vydírání
  soubor vnějších podnětů (pobídek) usměrňujících jednání pracovníků a působících na jejich motivaci
  soubor vnitřních podnětů, které ovlivňují jednání pracovníků tím, že jim ukazují, co je pro ně dobré
 
26.Jaký je smysl používání stimulů?
  potlačit u pracovníka chuť vykonávat práci
  podnítit u pracovníka určitou aktivitu nebo ji omezit
  říci zaměstnancům, co mají dělat
  ukázat, jaký obnos si může pracovník vydělat
 
27.Mezi znaky integrity nepatří:
  Čestné jednání
  Latentní chování
  Kontrolované emoce
  Předvídatelné reakce
 
28.Tým je charakterizován:
  Všichni sledují vlastní cíle
  Členové nekoordinují své rozhodnutí
  Členové sledují společný cíl
  Nekooridinované vazby
 
29.Rolí manažera týmu není
  Ředitel
  Leader
  Trenér
  Rádce
 
30.Mezi kategorie rolí člena týmu nepatří
  Role vzhledem k činnosti
  Role vzhledem k úkolu
  Role vzhledem k udržení týmu
  Individuální negativní role
 
31.Robbins definuje kontrolu jako
  proces monitorování aktivit s cílem zajistit, že budou provedeny podle plánu a že budou opraveny významnější odchylky
  proces monitorování aktivit s cílem zajistit, že budou provedeny podle plánu
  proces monitorování aktivit se strategií zajistit kladný hospodářský výsledek
  proces monitorování aktivit se strategií zajistit jakýkoli hospodářský výsledek
 
32.Kontrolní proces zahrnuje
  dva kroky – měření skutečné výkonnosti a porovnání výkonnosti se standardem
  dva kroky – měření skutečné výkonnosti a provedení korektivních opatření v případě odchylek od standardů
  tři kroky – měření skutečné výkonnosti, porovnání výkonnosti se standardem a provedení korektivních opatření v případě odchylek od standardů
  tři kroky – měření skutečné výkonnosti, porovnání výkonnosti se standardem a k provedení korektivních opatření nedochází
 
33.Mezi typy kontroly nepatří
  předběžná
  následná
  souběžná
  dodatečná
 
34.Následná kontrola se provádí
  před započetím procesů
  před započetím procesů
  po skončení procesů
  po skončení procesů
 
35.Kontrola probíhá na následujících úrovních managamentu:
  na všech úrovních podniku
  zejména operativní úrovni
  pouze na strategické úrovni
  pouze na strategické úrovni
 
36.Co je benchmarking?
  Označování
  Kontrolování
  Srovnávání
  Vyrovnávání
 
37.Který z následujících pojmů nepatří mezi označení běžně uznávaných typů kontrol?
  Následná
  Průběžná
  Předběžná
  Disfunkční
 
38.Co je to kontrola?
  Je proces monitorování činností, jehož cílem je zjistit, zda byly provedeny podle plánu a opravit závažné odchylky.
  Představuje snahu zmapovat všechny činnosti v podniku.
  Umožňuje dosahování cílů s pomocí dobrého vedením manažerem.
  Je proces vedoucí vytvoření pravidelných dodávek energií a výrobního materiálu.
 
39.Základní kroky kontrolního procesu jsou:
  Měření skutečné výkonnosti – porovnání výkonnosti se standardem – provedení korektivních opatření v případě odchylek od standardů
  Měření skutečné výkonnosti – porovnání výkonnosti se standardem – provedení korektivních opatření v případě odchylek od standardů
  Měření spotřeby materiálu – porovnání mezd zaměstnanců – provedení srážek ze mzdy
  Měření jakosti výrobků – porovnání výrobků – prodej výrobků
 
40.Kterou z následujících oblastí se nezabývá následná kontrola
  Analýzou nákladů
  Kontrolou jakosti finálního produktu
  Výkonností pracovníků
  Kontrolou vstupních materiálů
 
 

login | registrace