Test: XX1

Autor: web, vloženo: 2017-04-24 19:31:46
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 280x

Popis:

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.Pro oblast průmyslového vlastnictví neplatí:
  termín průmyslové vlastnictví je významově užší
  jedná se o vlastnictví tržně využitelné
  v dané oblasti se nesetkáváme s formálními zápisy
  představuje výsek duševního vlastnictví
 
2.Mezi netvůrčí práva duševního vlastnictví nepatří:
  právo průmyslových vzorů
  právo firemní
  právo známkové
  právo na označení původu
 
3.Pro právo autorské neplatí:
  autorské právo je právem tzv. osobně-majetkové povahy
  autorské právo je právo promlčitelné
  autorské právo v subjektivním slova smyslu není právo absolutní povahy působící …
  ochrana autorskému právu je poskytována přímo ze zákona
 
4.Ochrana autorského zákona není poskytována:
  statistickému grafu samu o sobě
  jednotlivé vývojové fázi a části knihy
  databázi
  počítačovému programu
 
5.Mezi osobnostní práva autorská nepatří:
  právo na nedotknutelnost díla
  právo osobovat si autorství
  právo na autorský dohled
  právo autora užít dílo
 
6.Pro majetková práva autorská neplatí:
  majetkových práv autorských se autor nemůže vzdát
  majetková práva nejsou předmětem dědictví
  majetková práva autorská jsou nepřevoditelná
  majetková práva autorská nelze postihnout výkonem soudu
 
7.Majetková práva autorská k dílu trvají:
  50 let od smrti posledního ze spoluautorů
  70 let od smrti posledního ze spoluautorů
  50 let od smrti prvního ze spoluautorů
  70 let od smrtí prvního ze spoluautorů
 
8.Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se nemůže domáhat:
  zákazu ohrožení svého práva
  ani jedna z odpovědí není správná
  určení svého autorství
  sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené napodobeniny díla
 
9.Z pohledu zákona pro tzv. výhradní licenci neplatí:
  to, že se jedná o licenci výhradní, musí být explicitně uvedeno v licenční smlouvě, jinak se má za to, že jde o licenci nevýhradní
  v případě, že je poskytnuta výhradní licence, tak to znamená, že autor nesmí dále poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil
  výhradní licenci nelze poskytnout na dobu neurčitou
  licenční smlouva, kterou autor poskytne třetí osobě licenci v době, kdy trvá výhradní licence nabyvatele k témuž způsobu užití, je neplatná
 
10.Mezi tvůrčí práva jiného, než průmyslového vlastnictví patří:
  právo známkové
  právo vynálezů
  právo autorské
  právo zvukově-záznamové
 
11.Mezi zvláštní práva pořizovatele databáze patří:
  právo na půjčování databáze
  právo na zužitkování databáze
  právo na rozmnožování databáze
  právo na rozšiřování databáze
 
12.Mezi tzv. kolektivní správce nepatří:
  OOA-S
  LIDIA
  ochranný svaz autorský
  GESTOR
 
13.Aby na vynález mohl být udělen patent, vynález nesmí být:
  nový
  součástí stavu techniky
  průmyslově využitelný
  ani jedna z předchozích odpovědí není správná
 
14.Patent platí:
  20 let ode dne registrace
  20 let ode dne podání přihlášky
  15 let ode dne podání přihlášky
  15 let ode dne registrace
 
15.Užitný vzor je:
  technické řešení, které je nové, má individuální povahu a je průmyslově využitelné
  technické řešení, pro které je dostačující, že přesahuje rámec ... využitelné
  technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti (musí být ještě průmyslově využitelné)
  ani jedna z předchozích odpovědí není správně
 
16.Pro zaměstnanecký průmyslový vzor neplatí, že:
  protože byl vytvořen v rámci plnění pracovních úkolů, jeho původci za něj nepřísluší od zaměstnavatele žádná odměna nad rámec mzdy
  musí být vytvořen při plnění povinností z pracovněprávního poměru nebo obdobného poměru k zaměstnavateli
  platí maximálně 5x5 (25) let ode dne podání žádosti
  zapisuje se do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví
 
17.Ochrannou známkou nemůže být:
  fantazijní slovo
  osobní jméno bez bližší identifikace
  všechna uvedená označení mohou být ochrannou známkou
  tvar výrobku
 
18.Za předpokladu, že jsou splněny další podmínky zákona, do rejstříku ochranných známek průmyslového vlastnictví zapíše
  popisné označení
  označení přihlašované pro víno či lihovinu obsahující zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ
  označení obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol
  osobní jméno bez bližší specifikace
 
19.Právo tvorby obchodní firmy není ovládáno:
  zásadou individualizační
  zásadou pravdivosti a nezaměnitelnosti
  zásadou formální ubikvity
  zásadou výlučnosti
 
20.V řízení o přihlášce ochranné známky mohou podávat námitky:
  ve lhůtě 3 měsíce ode dne zveřejnění přihlášky
  ve lhůtě 3 měsíce ode dne registrace ochranné známky
  ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění přihlášky
  námitkové řízení může být součástí řízení o přihlášce průmyslového vzoru, v řízení ... známky žádné osoby podávané námitky nemohou, mohou pouze podávat připomínky
 
21.Obchodní firmu lze převést:
  neomezeně
  kdykoli s výlukou doby ode dne založení společnosti a zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku
  pouze spolu s převodem podniku
  obchodní firmu převést nelze
 
22.Pro obchodní tajemství platí, že jej mohou tvořit:
  veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, které souvisejí s podnikem, mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a musí být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel také odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
  veškeré skutečnosti výrobní či technické povahy, které souvisejí s podnikem, mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a musí být podle vůle podnikatele utajeny
  veškeré skutečnosti obchodní povahy, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a podnikatel také odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
  veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, které souvisejí s podnikem, mají materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a musí být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel také odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
 
23.Mezi principy ovládající problematiku práv duševního vlastnictví nepatří:
  princip efemérní materializace
  princip subjektivní determinizace
  princip potenciální ubikvity
  princip teritoriality
 
24.31. Mezi nekalosoutěžní jednání za určitých okolností neřadíme
  srovnávací reklamu
  parazitování na pověsti
  klamavou reklamu
  podplácení
 
25.Ochrana autorského zákona nemůže být poskytována:
  přebalu CD
  jednotlivé vývojové fázi a části knihy
  databázi
  objevu
 
26.Mezi tvůrčí práva jiného než průmyslového vlastnictví patří:
  právo známkové
  právo autorské
  právo vynálezů
  právo zvukově-záznamové
 
27.Mezi zvláštní práva pořizovatele databáze patří:
  právo na půjčování databáze
  právo na rozmnožování databáze
  právo na rozšiřování databáze
  právo na vytěžování databáze
 
28.Mezi osobnostní práva autorská nepatří:
  právo na nedotknutelnost díla
  právo osobovat si autorství
  právo autora užít dílo
  právo na autorský dohled
 
29.Pro majetková práva autorská neplatí:
  majetkových práv autorských se autor nemůže vzdát
  majetková práva autorská jsou nepřevoditelná
  majetková práva nejsou předmětem dědictví
  majetková práva autorská nelze postihnout výkonem rozhodnutí
 
30.Majetková práva autorská k dílu trvají:
  50 let od smrti posledního ze spoluautorů
  70 let od smrti posledního ze spoluautorů
  50 let od smrti prvního ze spoluautorů
  70 let od smrti prvního ze spoluautorů
 
31.Pro oblast průmyslového vlastnictví neplatí:
  termín průmyslové vlastnictví je významově širší než termín duševní vlastnictví
  v dané oblasti se setkáváme s formálními zápisními principy
  představuje výsek duševního vlastnictví
  jedná se o vlastnictví tržně využitelné
 
32.Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se nemůže domáhat:
  určení svého autorství
  zákazu ohrožení svého práva
  ani jedna z odpovědí není správná
  sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu ... napodobeniny díla
 
33.Z pohledu zákona pro tzv. výhradní licenci neplatí:
  to, že se jedná o licenci výhradní, musí být explicitně uvedeno v licenční smlouvě, jinak se má za to, že jde o licenci nevýhradní
  výhradní licenci nelze poskytnout na dobu neurčitou
  v případě, že je poskytována výhradní licence, tak to znamená, že autor nesmí dále poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil
  licenční smlouva, kterou autor poskytne třetí osobě licenci v době, kdy trvá výhradní licence nabyvatele k témuž způsobu užití, je neplatná
 
34.Mezi tzv. kolektivní správce nepatří
  divadelní a literární agentura
  ochranný svaz autorský
  GESTOR
  OOS-A
 
35.Vynález platí:
  20 let ode dne registrace
  15 let ode dne podání přihlášky
  15 let ode dne registrace
  ani jedna z odpovědí není správná
 
36.Aby na vynález mohl být udělen patent, vynález nesmí být:
  nový
  zveřejněn přede dnem podání přihlášky vynálezu
  průmyslově využitelný
  ani jedna z předchozích odpovědí není správná
 
37.Užitný vzor je:
  technické řešení, které je nové, má individuální povahu a je průmyslově využitelné
  technické řešení, které přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, je průmyslově využitelné a je nové
  technické řešení, pro které je dostačující, že přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné
  ani jedna z odpovědí není správná
 
38.Pro obchodní tajemství platí, že jej mohou tvořit:
  veškeré skutečnosti výrobní či technické povahy, které souvisejí s podnikem, mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a musí být podle vůle podnikatele utajeny
  veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, které souvisejí s podnikem, mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a musí být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel také odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
  veškeré skutečnosti obchodní povahy, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a podnikatel také odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
  veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, které souvisejí s podnikem, mají materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, ... vůle podnikatele utajeny a podnikatel také odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
 
39.Mezi netvůrčí práva duševního vlastnictví nepatří:
  právo firemní
  právo známkové
  právo užitných vzorů
  právo na označení původu
 
40.Pro právo autorské neplatí:
  autorské právo je právem tzv. osobně-majetkové povahy
  autorské právo v subjektivním slova smyslu není právo absolutní povahy působící
  autorské právo je promlčitelné
  ochrana autorskému právu je poskytována přímo ze zákona
 
41.Mezi nekalosoutěžní jednání za určitých okolností neřadíme:
  srovnávací reklamu
  parazitování na pověsti
  klamavou reklamu
  podplácení
 
42.Pro zaměstnanecký průmyslový vzor neplatí, že:
  protože byl vytvořen v rámci plnění pracovních úkolů, jeho původci za něj nepřísluší od zaměstnavatele žádná odměna nad rámec mzdy
  musí být vytvořen při plnění povinností z pracovněprávního poměru nebo obdobného poměru k zaměstnavateli
  platí maximálně 5x5 (25) let ode dne podání přihlášky
  zapisuje se do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví
 
43.Ochrannou známkou nemůže být:
  fantazijní slovo
  osobní jméno bez bližší identifikace
  tvar výrobku
  všechna shora uvedená označení mohou být ochrannou známkou
 
44.Za předpokladu, že jsou splněny další podmínky zákona, do rejstříku ochranných známek průmyslového vlastnictví se zapíše:
  distinktivní označení
  označení, které nemá rozlišovací způsobilost
  označení přihlašované pro víno či lihovinu obsahující zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ
  označení obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol
 
45.Právo tvorby obchodní firmy není ovládáno:
  zásadou individualizační
  zásadou formální ubikvity
  zásadou pravdivosti a nezaměnitelnosti
  zásadou výlučnosti
 
46.V řízení o přihlášce ochranné známky mohou podávat námitky:
  kdokoliv ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku
  jen osoby se specifickými vlastnostmi dle zákona ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku
  jen osoby se specifickými vlastnostmi dle zákona ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku
  námitkové řízení může být součástí řízení o přihlášce průmyslového vzoru, v řízení přihlášky ochranné známky žádné osoby podávat námitky nemohou, mohou pouze podávat připomínky
 
47.Obchodní firmu lze převést:
  neomezeně
  pouze spolu s převodem podniku
  kdykoli s výlukou doby ode dne založení společnosti a zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku
  obchodní firmu převést nelze
 
48.Ochrana autorského zákona se nevztahuje
  úřední díla
  počítačové programy
  politické projevy
  kapitoly knih
 
49.Mezi tvůrčí práva jiného, než průmyslového vlastnictví patří:
  právo známkové
  právo vynálezů
  právo zvukově‐záznamové
  ani jedna z výše uvedených odpovědí není správně
 
50.Mezi zvláštní práva pořizovatele databáze nepatří:
  právo na rozmnožování databáze
  právo na zužitkování databáze
  právo na vytěžování databáze
  ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná
 
 

login | registrace