Test: XX2

Autor: web, vloženo: 2017-04-24 19:44:32
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 305x

Popis:

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.ezi osobnostní práva autorská nepatří:
  právo autora udělit svolení k užití díla jiné osobě
  právo na nedotknutelnost díla
  právo osobovat si autorství
  právo na autorský dohled
 
2.Pro majetková práva autorská neplatí:
  majetkových práv autorských se autor nemůže vzdát
  majetková práva autorská jsou převoditelná formou licence
  majetková práva jsou předmětem dědictví
  ani jedna z odpovědí není správná
 
3.Majetková práva autorská k dílu trvají:
  50 let od smrti posledního ze spoluautorů
  70 let od smrti posledního ze spoluautorů
  50 let od smrti prvního ze spoluautorů
  ani jedna z odpovědí není správná
 
4.Pro oblast průmyslového vlastnictví neplatí:
  termín průmyslové vlastnictví je významově užší než termín duševní vlastnictví
  v dané oblasti se nesetkáváme s formálními zápisy
  představuje výsek duševního vlastnictví
  jedná se o vlastnictví tržně využitelné
 
5.Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se nemůže domáhat:
  určení svého autorství
  zničení přístrojů, které byly užity k porušení autorských práv
  vydání bezdůvodného obohacení
  ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná
 
6.Z pohledu zákona pro tzv. výhradní licenci neplatí:
  to, že se jedná o licenci výhradní, musí být explicitně uvedeno v licenční smlouvě, jinak se má za to, že jde o licenci nevýhradní
  poskytnout licenci třetí osobě, autor ale není povinen, není‐li sjednáno jinak, se sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil
  výhradní licenci lze poskytnout na dobu neurčitou
  licenční smlouva, kterou autor poskytne třetí osobě licenci v době, kdy trvá výhradní licence nabyvatele k témuž způsobu užití, je neplatná
 
7.Mezi tzv. kolektivní správce nepatří:
  ochranný svaz autorský
  GESTOR
  ani jedna z odpovědí není správná
  OAZA
 
8.Vynález platí:
  20 let ode dne podání jeho přihlášky
  20 let ode dne zveřejnění přihlášky vynálezu
  20 let ode dne registrace
  ani jedna z odpovědí není správná
 
9.Aby na vynález mohl být udělen patent, vynález nesmí být:
  nový
  za žádných okolností zveřejněn přede dnem podání přihlášky vynálezu
  využitelný v průmyslu
  ani jedna z předchozích odpovědí není správná
 
10.Užitný vzor je:
  technické řešení, které je nové, má individuální povahu a je průmyslově využitelné
  technické řešení, které přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti, je průmyslově využitelné a je nové
  technické řešení, pro které je dostačující, že přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné
  ani jedna z odpovědí není správná
 
11.Pro obchodní tajemství platí, že jej mohou tvořit:
  veškeré skutečnosti výrobní či technické povahy, které souvisejí s podnikem, mají skutečnou materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a musí být podle vůle podnikatele utajeny
  veškeré skutečnosti obchodní povahy, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných kruzích běžně dostupné, podnikatel také odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
  veškeré obchodní a výrobní skutečnosti, které souvisejí s podnikem, mají skutečnou materiální, či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, musí být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel také odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
  ani jedna z odpovědí není správná
 
12.Mezi netvůrčí práva duševního vlastnictví nepatří:
  právo firemní
  právo známkové
  právo vzorové
  právo na označení původu
 
13.Mezi principy ovládající problematiku práv duševního vlastnictví nepatří:
  princip teritoriality
  princip efemérní materializace
  princip potenciální ubikvity
  ani jedna z odpovědí není správná
 
14.Mezi nekalosoutěžní jednání za určitých okolností podle neřadíme:
  vyvolání nebezpečné záměny
  ohrožování životního prostředí
  klamavou reklamu
  ani jedna z odpovědí není správná
 
15.Pro zaměstnanecký průmyslový vzor neplatí, že:
  protože byl vytvořen v rámci plnění pracovních úkolů, jeho původci za něj nepřísluší od zaměstnavatele žádná odměna
  musí být vytvořen při plnění povinností z pracovněprávního poměru nebo obdobného poměru k zaměstnavateli
  platí maximálně 5x5 (25) let ode dne podání žádosti
  zapisuje se do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví
 
16.Ochrannou známkou nemůže za žádných okolností být:
  notový zápis
  barva
  nedistinktivní označení
  všechna uvedená označení mohou být ochrannou známkou
 
17.Za předpokladu, že jsou splněny další podmínky zákona, do rejstříku ochranných známek průmyslového vlastnictví zapíše:
  čichové označení
  označení, které je tvořeno výlučně údaji, které se staly obvyklými v běžném jazyce
  označení přihlašované pro víno či lihovinu obsahující zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ
  křesťanský symbol
 
18.Právo tvorby obchodní firmy není ovládáno:
  zásadou formální ubikvity
  zásadou individualizační
  zásadou pravdivosti a nezaměnitelnosti
  zásadou výlučnosti
 
19.V řízení o přihlášce ochranné známky mohou podávat námitky:
  kdokoli ve lhůtě 3 měsíce ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku
  jen osoby se specifickými vlastnostmi dle zákona ve lhůtě 3 měsíce ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku
  jen osoby se specifickými vlastnostmi ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku
  námitkové řízení může být součástí řízení o přihlášce průmyslového vzoru, v řízení o přihlášce ochranné známky žádné osoby podávané námitky nemohou, mohou pouze podávat připomínky
 
20.Obchodní firmu lze převést:
  i při převodu části podniku
  pouze spolu s převodem celého podniku
  kdykoli s výlukou doby ode dne založení společnosti a zápisu společnosti do obchodního rejstříku
  obchodní firmu převést nelze
 
 

login | registrace