Test: Právo duševního vlastnictví

Autor: web, vloženo: 2018-01-02 16:47:31
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 22x

Popis:

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.Právo duševního vlastnictví je..
  Ochrana autorství ke hmotným a nehmotným statkům
  Ochrana práv k nehmotným statkům
  Ochrana jakéhokoliv majetku, ke kterému má vlastník duševní vztah
 
2.Za duševní vlastnictví lze považovat
  To co je jedinečné, neopakovatelné a originální
  Nápady, návody, vynálezy, vylepšení, inovace
  výsledek tvůrčí činnosti
 
3.Aplikační přednost je?
  Že mezinárodní smlouvy musí ustoupit před právním předpisem státu
  Že právní předpisy státu musí ustoupit mezinárodním smlouvám
  Kdo se dříve přihlásí k danému autorství, má přednost i před skutečným autorem
 
4.Majetková práva autora
  Trvají 50 let od vytvoření díla
  Trvají až 70 let po jeho smrti
  Nepřecházejí děděním
 
5.Licence je
  Poskytnutí oprávnění k užití nehmotného statku
  smluvní typ v oblasti práva duš. vlastnictví
  právo poskytovatele propůjčit práva k autorskému dílu na nabyvatele
 
6.Doba trvání ochrany průmyslových vzorů trvá
  20 let
  25 let
  15 let
 
7.Užitné vzory jsou
  tzv. malé patenty (na nářadí apod.)
  předmět průmyslového výtvarnictví - designérství
  autorské právo, které chrání jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora
 
8.Na základě čeho je kolektivní správce práv oprávněn vykonávat svou činnost a jaké jsou podmínky pro výkon této činnosti ?
  Na základě souhlasu autora.
  Na základě splnění podmínek daných zákonem
  Na základě povolení ministerstva kultury. Vždy 1 pro 1 typ autorských práv.
 
9.Licence se dělí na
  Výhradní a nevýhradní
  kogektní a dispozitivní
  Nedělí se
 
10.Co je potencionální ubiquita ?
  právo na nedotknutelnost
  dílo se může použít ve stejném čase na více místech
  zastoupení autorů při užívání díla
 
 

login | registrace