Test: PDV 2

Autor: web, vloženo: 2018-01-02 19:19:21
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 21x

Popis:

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.Co znamená pojem "volné dílo"?
  Dílo, u kterého se neurčil autor
  Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv
  Užití pro ilustrační účel při vědeckém výzkumu
 
2.Čeho se nemůže autor vzdát
  Majetkových práv
  Práva dílo užít
  Práva osobovat si vlastnictví
 
3.Komu vzniká nárok na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla
  Autorovi
  Kolektivnímu správci
  Obchodníkovi
 
4.Práva duševního vlastnictví jsou
  výluční, osobnostní, majetková
  hmotná a nehmotná
  vyvratitelná
 
5.Za rozmnoženinu se může považovat
  Remix písničky
  Duplikace díla
  instalace do počítače
 
6.Co nepatří do nekalé soutěže?
  Klamavá reklama
  konkurence
  srovnávací reklama
 
7.Kolektivní správce práv musí
  mít povolení Ministerstva kultury
  nemusí mít povolení Ministerstva kultury
  uzavírat smlouvy s obchodníky
 
8.Administrativní monopol je
  O dílo se stará jen jeden správce
  stejný druh majetkových práv pro stejný druh děl vykonává kolektivní správu pouze jediný kolektivní správce
  priorita autorství je správná administrativa
 
9.Kolektivní správa je založena na zásadě
  rovnosti a přiměřenosti
  omezenosti a ochraně
  práva a pořádku
 
10.Podlicenci lze udělit
  kdykoliv a komukoliv
  jen, bylo li to výslovně sjednáno ve smlouvě
  Nelze
 
11.Účinky patentu nastávají
  Schválením Ministerstva kultury příslušnému kolektivnímu správci
  Ode dne oznámení o udělení patentu v úředním Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví
  Podáním žádosti o schválení patentu
 
12.Majitel patentu má výlučné právo vynález
  změnit jeho vlastnosti
  převést jeho patent
  zničit
 
13.Úřad může patent zrušit pokud
  Majitel patentu nezaplatí poplatky ve stanovené lhůtě
  Nesplňuje zákonem dané požadavky a kritéria
  Je tento (vynález) patent všeobecně známý
 
14.Užitné vzory jsou
  složitější než patenty
  jednodušší než patenty
  nejméně vyskytované
 
15.Dohoda TRIPS je
  Úmluva o udělování evropských patentů
  Ochrana nezveřejněných informací
  Dohoda, která obecně upravuje obecné podmínky, za kterých bude poskytnuta ochrana duševnímu vlastnictví
 
16.Sídlo Visegrádského patentového institutu se nachází
  V Budapešti
  V Bruselu
  V Mnichově
 
17.Průmyslová práva jsou
  Práva průmyslových vynálezů
  Ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti
  To samé co autorská práva
 
18.Autorský zákon je založen na
  dualistickém pojetí autorského práva
  povolení Ministerstva kultury
  Na monopolu administrativy
 
19.Co znamená zkratka WIPO?
  Římskou úmluvu z roku 1961
  Dohody o Visegrádském patentovém institutu
  Světová organizace duševního vlastnictví
 
20.topografii polovodičových výrobků najdeme v zákoně č.
  441/2003 Sb.,
  529/1991 Sb.,
  14/1993 Sb.
 
 

login | registrace