Test: Kontrakační dovednosti

Autor: web, vloženo: 2018-01-05 23:48:10
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 51x

Popis:

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.Co je to smlouva?
  právní jednání spočívající v jednostranných a obsahově jednotných projevech vůle
  dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností
  soukromoprávní smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
 
2.Kdo je většinou slabší stranou při uzavření smlouvy ?
  Prodávající
  Kupující /spotřebitel
  Nikdo, oba dva jsou si rovni
 
3.Podnikatelem je
  kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost za účelem zisku
  je poslední v řetězci odběratelů, fyzická osoba, která zboží nebo služby spotřebovává a neprodává dál.
  je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu (druhým je zaměstnavatel). Úkolem zaměstnance je vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či plat
 
4.Podnikatel je zapsán v
  Rejstříku trestu
  Nemusí být nikde zapsán
  Obchodním rejstříku
 
5.Obchodní korporace se dělí na
  osobní a kapitálové
  zahraniční a státní
  jen na osobní
 
6.Co znamenal právní dualismus? (platil do 2013)
  bezdůvodné ukončení jednání před uzavřením smlouvy
  Právní vztahy mezi podnikately se řídily obchodním zákoníkem, ostatní vztahy občanským
  Vzájemná informační povinnost před uzavřením smlouvy – nutnost dodržovat obchodní tajemství
 
7.Která smlouva vyžaduje písemnou formu ?
  Kupní smlouva
  Nájemní smlouva
  O nájmu prostor k podnikání
 
8.Můžeme smlouvu podstoupit třetí osobě ?
  Ne
  Ano ale se souhlasem i ostatních stran
  Ano
 
9.Závazkové vztahy jsou
  relativní, absolutní, typové
  záleží na typu závazku
  relativní a absolutní
 
10.Forfaiting je ?
  jedna z forem krátkodobého financování, založená na odkupu krátkodobých pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti.
  zvyklost, která se používá v obchodě
  Metoda financování tuzemského a mezinárodního obchodu
 
11.Co znamená etický kodex?
  právně závazný dokument upravující pravidla jednání v jednotlivých profesích
  dokument, který upravuje konkrétní i obecná pravidla práce v jednotlivých profesích
  dokument, který upravuje pravidla práce v jednotlivých profesích
 
12.Lze zrušit neodvolatelnou nabídku?
  Ne
  Ano, lze odvolat pokud odvolání dojde dříve než je druhou stranou odesláno přijetí
  Ano, pokud o zrušení druhou stranu uvědomíme před nebo současně s doručením nabídky
 
13.Negociace znamená?
  Vyjednávací taktiku
  umění vyjednávat
  převaha distanční kontraktace
 
14.Faktoring je
  jedna z forem krátkodobého financování, založená na odkupu krátkodobých pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti.
  odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací (forfaiterem).
  jedna z forem dlouhodobého financování, založená na odkupu dlouhodobých pohledávek z obchodního styku pře
 
15.Jaké jsou varianty cenových doložek?
  Odvolatelná a neodvolatelná
  formální a neformální
  Jednací varianta a automatický přepočet
 
 

login | registrace