Test: Trestní právo

Autor: web, vloženo: 2018-01-06 20:46:12
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 29x

Popis: K testu z výpisků a prezntací

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.Trestní právo je
  Odvětví soukromého práva
  Odvětví veřejného práva
  souhrn typových znaků, které určují jednotlivé druhy trestných činů a odlišují je navzájem
 
2.Hlavním pramenem trestního práva hmotného je
  trestní řád
  nový občanský zákoník
  trestní zákoník
 
3.Trestný čin je
  protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
  možnost být za trestný čin stíhán
  různá definice trestného činu, uvedeny ve zvláštní části trestního zákoníku
 
4.Znaky skutkové podstaty trestného činu jsou
  obecné a typové
  přímé a nepřímé
  vědomé a nevědomé
 
5.nullum crimen sine lege znamená
  v pochybnostech ve prospěch obviněného
  pánem sporu
  žádný zločin bez zákona
 
6.Obviněný je ten kdo
  komu bylo doručeno usnesení o ZTS
  komu bylo doručeno nařízení hlavního líčení
  proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, trestní příkaz, který již nabyl právní moci
 
7.Obhájce může být
  Zvolený nebo ustanovený
  Vylosovaný nebo ustanovený
  Zvolený nebo nezvolený
 
8.Obviněný má právo
  Uvést nepřímé skutečnosti ve svůj prospěch
  projednávat věc v českém jazyce i když je cizinec
  může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě
 
9.O trestném činu rozhoduje
  Krajský soud
  Trestní soud
  Správní orgán
 
10.U přestupku
  nelze udělit trest odnětí svobody
  Jsou škody do 5 000 korun
  jsou stejné sankce jako u trestného činu
 
11.Subjektivní stránka trestného činu obsahuje
  Nedbalost přímou a nepřímou
  Úmysl a nedbalost
  Úmysl vědomý a nevědomý
 
12.Kdo je vyloučen z trestní odpovědnosti veřejného práva při výkonu veřejné moci?
  Senát
  Policie
  Obce
 
13.Krajní nouze znamená
  odvracení nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněnému zákonem
  odvracení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku na zájem chráněný trestním zákoníkem.
  případy použití zbraně v mezích zmocnění příslušných zákonných předpisů (policisté)
 
14.Trestná součinnost znamená, že
  na trestním činu se podílelo více osob
  pachatel dobrovolně zamezil nebo napravil škodlivý následek trestného činu zamezil nebo jej napravil,
  upřímná lítost, nahrazení způsobené škody, první provinění apod.
 
15.Mezi základní zásady trestního řízení patří
  Zásada písemnosti
  Zásada zákazu presumpce neviny
  Zásada objektivní pravdy
 
16.Fáze přípravného řízení končí
  Vyjádřením poškozeného k výši škody
  Podáním obžaloby státním zástupcem
  Zajištěním svědků
 
17.V případě trestného činu týrání svěřené osoby promlčecí lhůta začíná běžet
  od okamžiku, kdy došlo ke vzniku škodlivého následku (tedy újmy na dítěti).
  od dokončení trestného činu.
  od dokonání trestného činu.
 
18.Je možné, že v případě pachatele trestného činu bude za určitých okolností soudem konstatována jeho vina a bez existence okolností vylučujících trestní odpovědnost či způsobujících zánik trestní odpovědnosti zároveň nebude uložena vůbec žádná trestní sankce, a to ani podmíněná?
  Ne, popíralo by to zásadu neodvratitelnosti trestní represe.
  Ano, je to možné
  Ne
 
19.I když to v trestním zákoníku není výslovně uvedeno, tak vloupat je možné se pouze do bytového či nebytového prostoru.
  Ano
  Ne
  Jen do bytového
 
20.Vražda novorozeného dítěte matkou je
  kvalifikovanou skutkovou podstatou.
  privilegovanou skutkovou podstatou.
  konkrétní speciální podstatou.
 
 

login | registrace